Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Quy trình kiểm định lô giống cây Cao su

 MỤC ĐÍCH

- Công khai, minh bạch quy trình thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi tiến hành đăng ký kiểm tra, chứng nhận chất lượng giống cây cao su phù hợp tiêu chuẩn.

- Thực hiện tốt chương trình cải cách thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá.

- Phân công nhiệm vụ và gắn trách nhiệm quyền hạn cho từng phòng, từng bộ phận và từng cá nhân cụ thể.

- Giúp các cơ sở sản xuất giống cây cao su đạt tiêu chuẩn đăng ký thủ tục cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định.

               TÀI LIỆU THAM CHIẾU

- Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm;

- Quyết định số 269/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2011-2015;

- Quyết định số 1003/QĐ-SNNPTNT, ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hoá về việc chỉ định tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây cao su phù hợp tiêu chuẩn;

Dowload tại đây: /Uploads/UserFiles/files/QT_31_TrT - CN cao su.doc

Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả