Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Quy trình giải quyết khiếu nại

Văn bản này quy định các nội dung cơ bản trong việc giải quyết kháng nghị, khiếu nại và tranh chấp trong hoạt động chứng nhận do Trung tâm thực hiện

Dowload tại đây: /Uploads/UserFiles/files/Quy trinh giai quyet khieu nai(1).doc

Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả