Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Quy trình giải quyết kháng nghị, khiếu nại và tranh chấp

Văn bản này do Trưởng Phòng chứng nhận chất lượng biên soạn, Phó Giám đốc soát xét, Giám đốc phê duyệt ban hành.

          Việc biên soạn, soát xét, sửa đổi, phê duyệt, ban hành, thu hồi, hủy bỏ văn bản này phải tuân thủ các quy định tại Qui trình Kiểm soát tài liệu – QT.TrT.01.

Tải tài liệu tại đây:/Uploads/UserFiles/files/Quy trinh giai quyet khieu nai.doc

Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả