Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

QUY TRÌNH CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Văn bản này quy định các nội dung cơ bản trong việc đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn hợp quy do Trung tâm thực hiện. Áp dụng với tất cả các phạm vi chứng nhận sản phẩm của Trung tâm

Dowload tại đây: /Uploads/UserFiles/files/QT_Tr_09 _ QUY TRINH CHUNG NHAN SAN PHAM.doc

Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả