Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Quy trinh chứng nhận VietGAP rau quả

1 Mục đích và phạm vi:

         Văn bản này quy định các nội dung cơ bản trong việc đánh giá chứng nhận VietGAP cho rau, quả và chè do Trung tâm thực hiện.

2. Biên soạn, soát xét, phê duyệt:

          Văn bản này do Trưởng Phòng chứng nhận chất lượng biên soạn, Phó Giám đốc soát xét, Giám đốc phê duyệt ban hành.

          Việc biên soạn, soát xét, sửa đổi, phê duyệt, ban hành, thu hồi, hủy bỏ văn bản này phải tuân thủ các quy định tại Qui trình Kiểm soát tài liệu – QT.TrT.01.

3.   Trách nhiệm:

          Cán bộ biên soạn: Phổ biến, hướng dẫn, theo dõi và cập nhật việc thực hiện.

          Cán bộ soát xét:    Đảm bảo văn bản được tuân thủ.

          Cán bộ liên quan: Thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu đã quy định

Dowload tại đây: /Uploads/UserFiles/files/QT_TrT_chung nhan VietGAP RAU QUA.doc

Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả