TRANG CHU 1 Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Quy định sử dụng dấu chứng nhận

Thủ tục này áp dụng đối với Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thuỷ sản Thanh Hoá và tất cả các khách hàng được Trung tâm cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

 

Tải toàn bộ tài liệu tại đây :/Uploads/UserFiles/files/QD_02_ QUY DINH SU DUNG dau HQ.doc

Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả