TRANG CHU 1 Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Mẫu Giấy đề nghị Chứng nhận và gia hạn Chứng nhận VietGAP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN VIETGAP

Kính gửi:   Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng

                                   nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

 

-         Tên cơ sở sản xuất:……………………………………………………

-         Địa chỉ:………………………………………………………………….

-         Số điện thoại:………………………… Fax: (nếu có)………………….

Sau khi nghiên cứu Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Chúng tôi xin đăng ký chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP cho mô hình:

ü      Trang trại                               

ü      Hợp tác xã (tổ hợp tác,...)   

ü      Khác                          

-         Quy mô sản xuất: ……….ha

-         Địa điểm: thôn……………………..xã, (phường)………………………

      huyện(quận)...................…………..tỉnh/thành phố……………….........

-         Tên sản phẩm đăng ký chứng nhận VietGAP  ………….......................

………………………………………………………………………………

-         Sản lượng dự kiến: …. ….. kg hoặc tấn/đơn vị thời gian

Đề nghị Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa kiểm tra, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận VietGAP.

Tài liệu kèm theo:

-    Bản đồ quy hoạch và mặt bằng bố trí khu vực sản xuất, bản thuyết minh về thiết kế, khu vực sản xuất;

-   Kết quả kiểm tra nội bộ;

-    Danh sách thành viên hợp tác xã (họ tên, địa chỉ, địa điểm và quy mô sản xuất).

                                                                                    ......……, ngày… tháng……năm……

                                   ĐẠI DIỆN CƠ SỞ                                                         

                                                                                    (Ký tên và đóng dấu nếu có)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh Phúc

 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHỨNG NHẬN VIETGAP

 

Kính gửi:           Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận

                         chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa.

 

- Tên cơ sở: ................................................................................................

- Địa chỉ: ........................................................................................................

- Điện thoại: .........................Fax:........................Email: ...............................

Ngày......tháng.....năm....... Cơ sở..........................................................được Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận VietGAP số..............., có thời hạn đến....................

Đến ngày............................giấy chứng nhận VietGAP số......................sẽ hết hiệu lực. Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị được thuận lợi, kính đề nghị Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa kiểm tra và gia hạn Giấy chứng nhận VietGAP cho cơ sở chúng tôi.

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ (theo phụ lục IXC – Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT.

- Báo cáo kết quả áp dụng VietGAP trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận.

- Bản sao giấy chứng nhận VietGAP đã cấp.

Kính đề nghi Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa xem xét giải quyết./.                                                                                          ...........ngày......tháng.....năm....... 

                                                                                                    ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

                                                                                           (ký tên, đóng dấu nếu có) 

Dowload tại đây: /Uploads/UserFiles/files/BM_01.doc

                              /Uploads/UserFiles/files/BM_10.doc

 

Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả