TRANG CHU 1 Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

LĨnh vực đã được chỉ định, công nhận

 Lĩnh vực đã được công nhận, chỉ định:

 

- Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa.

- Quyết định số 768/QĐ-SNN&TPNT ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc quy định chức năng nhiệm vụ các các phòng ban trực thuộc Trung tâm.

- Quyết định số 10/QĐ-CCQLCL ngày 03 tháng 2 năm 2012 của Chi cục trưởng Chi cục QLCL nông, lâm sản và thủy sản Thanh Hóa về việc quy định chức năng nhiệm vụ các các phòng ban trực thuộc Trung tâm

 I. Kiểm nghiệm

- Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm số 1661/TĐC-HCHQ ngày 24 tháng 11 năm 2011; Số 106/TĐC-HCHQ ngày 22 tháng 01 năm 2015; Số 767/TĐC-HCHQ ngày 08 tháng 5 năm 2015  của Tổng cục trưởng Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Văn phòng Công nhận chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO 17025:2005 với các phép thử trong lĩnh vực hóa; sinh, số hiệu VILAS 690 (QĐ số 377.2013/QĐ-VPCNCL, ngày 16 tháng 12 năm 2013; QĐ số 188.2015/QĐ-VPCNCL, ngày 21 tháng 5 năm 2015).

- Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ định phòng thử nghiệm giống cây trồng theo Quyết định số 99/QĐ-TT-QLCL ngày 22 tháng 3 năm 2013 có mã số phòng thử nghiệm là LAS-NN 35.

- Bộ Công Thương chỉ định Tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ tại Quyết định số 10456/QĐ-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2014; QĐ số 7092/QĐ-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2015.

- Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo QĐ số 2999/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/7/2015 có mã số phòng thử nghiệm là LAS-NN 22.

Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả