TRANG CHU 1 Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Hướng dẫn tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 201

23/01/2018

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

          Thông qua Phong trào thi đua nhằm:

          - Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thông qua phong trào thi đua góp phần đạt mục tiêu về xóa đói, giảm nghèo chung của đất nước, phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,5%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020.

- Khuyến khích các tập thể, cá nhân thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao liên quan đến thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giảm nghèo và vì người nghèo.

  • Ghi nhận, vinh danh thành tích tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua, đóng góp vào việc thực hiện công tác giảm nghèo và vì người nghèo.

II- PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG:

- Tập thể, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

III. THỜI GIAN:

Phong trào Thi đua được tổ chức từ năm 2016-2020; hàng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết vào năm 2018 và tổ chức tổng kết vào năm 2020.

IV- NỘI DUNG THI ĐUA:

            Căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua:

            - Khối các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ: Hoàn thành có chất lượng, đúng thời hạn các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách liên quan đến chương trình giảm nghèo. Chủ động, tích cực nghiên cứu, rà soát, tích hợp, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách giảm nghèo.

          - Khối các đơn vị sự nghiệp, nghiên cứu khoa học, đào tạo thuộc Bộ: Tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa bàn nghèo thực hiện có hiệu quả chính sách, chương trình giảm nghèo, thông qua việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất; xây dựng mô hình; đào tạo tập huấn cho nông dân.

          - Khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ: Chủ động, tích cực hỗ trợ, huy động nguồn lực, hỗ trợ trực tiếp cho nông dân, phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ các địa phương khó khăn xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sản xuất và đời sống; mở rộng liên kết với Hợp tác xã, nông dân trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm.

          - Các cơ quan của Bộ tổ chức tuyên truyền học tập và làm theo các tấm gương người tốt việc tốt vì người nghèo, tạo khí thế thi đua, cổ vũ mọi người phát huy mọi khả năng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Tuyên truyền, giới thiệu các mô hình hay, cách làm mới trong xóa đói, giảm nghèo.

V- TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

  1. Đối với tập thể:

- Có kế hoạch tổ chức triển khai Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020”  tại cơ quan, đơn vị thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia.

          - Có việc làm cụ thể hỗ trợ, có sáng kiến tác dụng thiết thực trong tham mưu, đề xuất chính sách, mô hình giảm nghèo bền vững, giúp người nghèo tham gia phát triển sản xuất kinh doanh, làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững, không tái nghèo.

          - Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  1. Đối với cá nhân:

- Tích cực tham gia thực hiện các hoạt động do thủ trưởng và cấp ủy đơn vị tổ chức về việc thực hiện công tác giảm nghèo và vì người nghèo.

          - Có việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện công tác giảm nghèo và vì người nghèo, có sáng kiến đóng góp vào nhiệm vụ chung của đơn vị.

          - Hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị được giao.

VI- HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:

  1. Khen thưởng hàng năm: Hội đồng thi đua khen thưởng các cơ quan, đơn vị đánh giá thành tích trong triển khai tổ chức phong trào thi đua này để đưa vào thành tích chung của các tập thể, cá nhân phục vụ công tác xét thi đua khen thưởng theo hình thức khen thưởng theo công trạng hàng năm.
  2. Khen thưởng tại dịp sơ/tổng kết phong trào thi đua: Đến kỳ sơ, tổng kết phong trào, trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, Bộ xem xét khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện phong trào thi đua.

            VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong Bộ tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả về Bộ. Kết thúc năm 2020 tổ chức tổng kết và trình Bộ xem xét khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc.
  2. Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp với các cơ quan đơn vị trong Bộ đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo phong trào, động viên cán bộ đoàn viên tích cực tham gia.
  3. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ căn cứ Kế hoạch này cụ thể thành kế hoạch/hướng dẫn tổ chức thi đua, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra./.

Tải Hướng dẫn số 10408/HD-BNN-TCCB ngày 14 tháng 12 năm 2017 hướng dẫn tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020  tại đây /Uploads/UserFiles/files/KH-NgNgheo.doc

 

https://www.mard.gov.vn
Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả