TRANG CHU 1 Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Hướng dẫn Số:619/HD-SNN&PTNT

UBND TỈNH THANH HOÁ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

 
 
 

 


Số:619/HD-SNN&PTNT                

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Thanh Hoá, ngày15 tháng 3 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

Thực hiện một số nội dung của Quyết định số 618/2013/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 của UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn tập trung trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2013-2015

Căn cứ Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 618/2013/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 của UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn tập trung tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2015;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 77/2002/BNN-TT ngày 28/8/2002 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về mẫu hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng;

Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá;

Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn cụ thể một số nội dung của Quyết định số 618/2013/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 của UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn tập trung trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2015, như sau:

1. Mẫu Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau an toàn, gồm:

- Mẫu Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau an toàn theo Phụ lục số 01.

- Mẫu Bản thuyết minh điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất rau an toàn theo Phụ lục số 02.

2. Mẫu Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh rau an toàn, gồm:

- Mẫu Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh rau an toàn theo Phụ lục số 03.

- Mẫu Bản thuyết minh điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của cửa hàng, quầy hàng kinh doanh rau an toàn theo Phụ lục số 04.

3. Mẫu dự án đầu tư phát triển rau an toàn theo Phụ lục số 05.

4. Mẫu Biên bản nghiệm thu các hạng mục xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng sản xuất rau an toàn theo Phụ lục số 06.

5. Mẫu Hợp đồng tiêu thụ rau an toàn theo Phụ lục số 07.

6. Mẫu Hồ sơ ghi chép chứng minh đã sản xuất rau an toàn, gồm:

- Sổ ghi chép dành cho cơ sở sản xuất theo Phụ lục số 08.

- Sổ ghi chép dành cho nông dân, người lao động theo Phụ lục số 09.

7. Mẫu Hồ sơ ghi chép tiêu thụ sản phẩm rau an toàn tại Phụ lục số 10.

8. Mẫu Kế hoạch thực hiện sơ chế sản phẩm, in bao bì đóng gói sản phẩm theo Phụ lục số 11.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phản ảnh về Sở Nông nghiệp và PTNT để kịp thời điều chỉnh bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:                                                                                  KT. GIÁM ĐỐC

- UBND các huyện, thị xã, tp (để t/h);                                         PHÓ GIÁM ĐỐC

- Giám đốc Sở (để b/c);

- Chi cục QLCL NLTS (để t/h);

- Lưu: VT, KHTC, ndt.

 

 

 

                                                                                Mai Bá Luyến(đã ký)

 

Dowload đầy đủ hướng dẫn và các phụ lục tại đây: /Uploads/UserFiles/files/hd619.doc

Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả