Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Chỉ định phòng Thử nghiệm ngành NN&PTNT

THQTC 29/7/2016

Ngày 11/7/2016 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ra Quyết định số 2862/QĐ-BNN-KHCN về việc chỉ định lại và chỉ định mở rộng Phòng thử nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa là Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với mã số phòng thử nghiệm là LAS - NN22.

Toàn văn Quyết định:/Uploads/UserFiles/files/QD-2862-KHCN-2016.pdf

Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả