Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Lĩnh vực hoạt động

CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM THỨC ĂN CHĂN NUÔI CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng Nông, Lâm, Thủy Sản Thanh Hóa là một trong số ít phòng thí nghiệm được Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định là phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi.
Phòng Kiểm nghiệm chất  lượng đáp ứng các yêu cầu của Nghị định 108/2017/NĐ-CP Phòng Kiểm nghiệm chất lượng đáp ứng các yêu cầu của Nghị định 108/2017/NĐ-CP
Xây dựng Phòng Kiểm nghiệm chất lượng thuộc Trung tâm Kiểm ngiệm và Chứng nhận chất lượng Nông, Lâm, Thủy Sản Thanh Hóa đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm phân bón theo qui định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý ph
Công nhận phòng thí nghiệm Trung tâm KN&CNCL NLTS Công nhận phòng thí nghiệm Trung tâm KN&CNCL NLTS
Văn phòng Công nhận chất lượng Bộ Khoa học và công nghệ công nhận phòng thí nghiệm chất lượng Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 với số hiệu VILAS 690
Nâng cao năng lực thực hiện Kiểm nghiệm tại  Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Nâng cao năng lực thực hiện Kiểm nghiệm tại Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản
Trước tình hình đó, nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu ngày càng của công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực trên. Trung tâm KN&CNCL nông, lâm, thủy sản đã không ngừng mở rộng năng lực kiểm nghiệm, kiểm định bằng việc đầu tư trang thiết bị kết hợp đào tạo co
Chỉ định phòng Thử nghiệm ngành NN&PTNT Chỉ định phòng Thử nghiệm ngành NN&PTNT
Chỉ định lại và chỉ định mở rộng phòng Thử nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa.
TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 984:2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI – BỘT CÁ - YÊU CẦU KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 984:2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI – BỘT CÁ - YÊU CẦU KỸ THUẬT
Ban hành kèm theo Quyết định số 4099/QĐ/BNN-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9473:2012 Bột xương và bột thịt xương Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9473:2012 Bột xương và bột thịt xương
THỨC ĂN CHĂN NUÔI – BỘT XƯƠNG VÀ BỘT THỊT XƯƠNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT
Hệ thống sắc ký lỏng siêu hiệu năng UPLC Hệ thống sắc ký lỏng siêu hiệu năng UPLC
Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa được trang bị hệ thống Sắc ký lỏng siêu hiệu năng UPLC từ năm 2014, đây là hệ thống phân tích mẫu hiện đại duy nhất trong tỉnh tại thời điểm Trung tâm được trang bị.
QCVN 01-98: 2012/BNNPTNT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng mía nguyên liệu QCVN 01-98: 2012/BNNPTNT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng mía nguyên liệu
Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu tạp chất và trữ đường, phương pháp xác định các chỉ tiêu chất lượng đối với mía làm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến (đường, cồn hoặc các sản phẩm khác).
Danh mục các chỉ tiêu và phép thử phòng Kiểm nghiệm Danh mục các chỉ tiêu và phép thử phòng Kiểm nghiệm
Bảng danh mục các chỉ tiêu và phép thử của phòng Kiểm nghiệm Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh hóa
Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả