Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Giới thiệu

Dự án nâng cao năng lực kiểm nghiệm Dự án nâng cao năng lực kiểm nghiệm
Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa triển khai mở rộng, nâng cao năng lực thực nghiệm
Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy, sản Thanh hóa
LĨnh vực đã được chỉ định, công nhận LĨnh vực đã được chỉ định, công nhận
Lĩnh vực đã được công nhận, chỉ định của Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh hóa.
Quyết định thành lập Trung tâm Quyết định thành lập Trung tâm
Quyết định thành lập Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh hóa.
Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả