Quyết định thành lập trung tâm

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH THANH HOÁ                                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

  Số: 2845/QĐ-UBND                                                                                                    Thanh Hoá, ngày  30  tháng  8  năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận

chất lượng nông, lâm, thuỷ sản Thanh Hoá

 


CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 30/5/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án: Tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ sản và muối giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Nội vụ ngày 05/6/2009 về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và Thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 3873/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản Thanh Hoá

Căn cứ Quyết định 1263/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý chất lượng vật tư, hàng hoá nông nghiệp và chất lượng nông, lâm, thuỷ sản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2015, tỉnh Thanh Hoá”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 92/TTr-SNN&PTNT ngày 27 tháng 7 năm 2011; của Giám đốc Sở Nội vụ tai Tờ trình số 432/TTr-SNV ngày 05 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thuỷ sản Thanh Hoá trực thuộc Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở tách và tổ chức lại các phòng kiểm nghiệm hoạt động sự nghiệp của Chi cục.

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thuỷ sản Thanh Hoá (sau đây gọi là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại trụ sở của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản - Địa chỉ: Số 17 Dốc Ga, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Thực hiện kiểm định, kiểm nghiệm, phân tích chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện chứng nhận các Quy trình thực hành sản xuất tốt (VietGAP, VietGAHP, GMP...) và chất lượng vật tư nông nghiệp, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối (bao gồm cả sản phẩm phi thực phẩm) khi được cơ quan có thẩm quyền chỉ định.

3. Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành về chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toan thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối.

4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tham gia các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư trong lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối.

5. Đề xuất, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền các chương trình, dự án về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Thực hiện các dịch vụ tư vấn về kiểm định, kiểm nghiệm, phân tích, chứng nhận chất lượng nông, lâm, thuỷ sản và muối, vệ sinh an toàn thực phẩm, vật tư nông nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật; tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực chất lượng nông, lâm, thủy sản và muối.

7. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc trong lĩnh vực chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối khi được các cấp có thẩm quyền giao.

8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

9. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản, cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý theo phân cấp và quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy, biên chế.

1. Tổ chức bộ máy:

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thuỷ sản có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản bổ nghiệm, miễn nhiệm theo quy định và phân công, phân cấp quản lý cán bộ của UBND tỉnh.

Nhiệm vụ cụ thể, việc thành lập, giải thể các Phòng chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thuỷ sản Thanh Hoá do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

2. Biên chế:

Biên chế của Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thuỷ sản  là biên chế sự nghiệp, nằm trong tổng biên chế hành chính sự nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao hàng năm.

Chuyển 07 biên chế sự nghiệp và 05 hợp đồng lao động có quỹ lương (kèm theo kinh phí hoạt động chi thường xuyên) từ Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản về Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thuỷ sản Thanh Hoá. Việc điều  động cán bộ, công chức, viên chức từ Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản để bố trí cho Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thuỷ sản Thanh Hoá do Chi cục trưởng quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản Thanh Hoá; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                              CHỦ TỊCH

- Thường trực Tỉnh uỷ (Báo cáo);

- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Như điều 4 Quyết định;

- Lưu: VT, PgNN.                                                        Trịnh Văn Chiến (đã ký)