KIỂM NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG NÔNG SẢN

   Để đạt năng suất cao trong nông nghiệp việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là cần thiết. Tuy nhiên, do chưa kiểm soát hiệu quả việc sử dụng dẫn đến hàm lượng tồn dư vượt mức của thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm nông nghiệp gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành thông tư 50/2016/TT-BYT quy định mức tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. Việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật  rất quan trọng, là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng trong an toàn vệ sinh thực phẩm.

    Hiểu rõ được tầm quan trọng của vấn đề này. Được sự quan tâm đầu tư của UBND tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm KN và CNCL nông, lâm thủy sản Thanh Hóa đã bổ sung vào danh mục các phép thử của đơn vị đang thực hiện các nhóm chất thuốc BVTV như: nhóm carbamate: Aldicarb, Carbofuran, Carbaryl, Propoxur, Methomyl, Fenobucarb, Methiocarb, Isoprocarb, Aldicarb sulfoxide..; Nhóm lân: chlorpyrifos, chlorpyrifos methyl, parathion, Parathion methyl, malathion, fipronil, Dichlorvos, Dimethoat, methyl parathion, fenchlorphos, fenitrothion, Edifenphos, Ethion, Ethoprophos, Fenthion, Methidathion, Mevinphos, Pirimiphos-methyl, Profenofos…; nhóm cúc: Cypermethrin, Permethrin, Deltamethrin, Bifenthrin, Cyfluthrin, Fenpropathrin..; nhóm clo: DDT, BHC, Endrin, Dieldrin, Aldrin, Endosulfan, heptachlor, Chlordane, Chlorothanonil…trên hệ thống thiết bị hiện đại GC-MS/MS sắc ký khí ghép khối phổ 3 tứ cực; LC-MS/MS sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép đầu dò khối phổ 3 tứ cực; GC-ECD sắc ký khí ghép đầu dò bắt điện tử.

    Trên cơ sở năng lực hiện có, Trung tâm là đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh được trang bị hệ thống thiết bị hiện đại, đồng bộ, kiểm nghiệm về chất lượng vật tư, hàng hóa nông nghiệp, an toàn thực phẩm.