Cơ cấu tổ chức

        Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận Chất lượng nông, lâm, thuỷ sản Thanh Hoá hiện có 3 phòng ban chính:

  1. Phòng Kiểm nghiệm chất lượng: Thực hiện kiểm định, kiểm nghiệm, phân tích chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh ATTP nông, lâm, thuỷ sản và muối theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, các cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của Pháp luật; Tham gia công tác giám sát, chứng nhận các quá trình, quy trình thực hành sản xuất tốt (VietGAP, VietGAHP, GMP,HACEP,…); Xây dựng các chương trình, dự án về lĩnh vực có liên quan và tổ chức thực hiện khi được các cấp có thẩm quyền phê duyêt, Tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về chất lượng vật tư nông nghiệp vệ sinh an toàn thực phẩm nông,lâm thuỷ sản;…Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
  2. Phòng Hành chính – Tổng hợp: Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng; bố trí, sắp xếp, tiếp nhận, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, viên chức, người lao động theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành; Quản lý tài sản, tài chính của cơ quan theo đúng chế độ; Xây dựng và tổ chức các quy chế: Quy chế dân chủ, làm việc, chi tiêu nội bô,…; Thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ; Thực hiện công tác tiếp nhận mẫu, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả kiểm nghiệm và chứng nhận. Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm, định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trung tâm, Chi cục; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
  3. Phòng Chứng nhận chất lượng: Chủ trì thực hiện chứng nhận và dich vụ, tư vấn, hướng dẫn về chứng nhận các quá trình, quy trình thực hành sản xuất tốt (VietGAP, VietGAHP, GMP,HACEP,…) và chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh ATTP nông, lâm, thuỷ sản và muối (bao gồm cả sản phẩm phi thực phẩm) khi được cơ quan có thẩm quyền chỉ định; Thực hiện đào tạo , bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, tư vấn khác; Tham gia đoàn kiểm tra đánh giá, chứng nhận, đủ điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; Xây dựng các chương trình, dự án về lĩnh vực có liên quan và tổ chức thực hiện khi được các cấp có thẩm quyền phê duyêt,… Xây dựng các chương trình, dự án về lĩnh vực có liên quan và tổ chức thực hiện khi được các cấp có thẩm quyền phê duyêt.